Baudet: ‘volksraadpleeging aangaande sluipende overdraaging der bevoegdheden’

AMSTERDAM – Op een samenkomst van vooraanstaande Hollandsche notabelen heeft academicus T.H.P. Baudet opgeroepen tot een volksraadpleeging over de toekomst van Holland in een samenwerkingsverband van Neerlandsche gewesten.

Baudet is bekend van zijn pennevrucht De Aanval op Holland, een pamflet dat onlangs in Amsterdam is verscheenen, en waarin beschreven wordt hoe de gewesten wijzens sluipende overdraaging der bevoegdheden worden opgeslokt door het unitaire gedachtegoed van zogeheeten Neerlandofielen. Volgens de academicus kan verregaande samenwerking uitsluitend leiden tot een eenheidsstaat van alle Lage Landen. Zo’n staat zou gedoemd zijn tot falen, daar de verschillen in gewoonten, gebruiken en spreecktaal niet te overbruggen zijn.

De voorgestelde volksraadpleeging over deelname aan Vereenigde Nederlanden dient open te staan voor eeniedere accijns betaalende burger. Ingewijden verwachten dat de plaatsvervangend stadhouder, de Heer W. van Oranje, niet op het plan zal ingaan. Baudet betreurt deze verwachting: “Onze stadhouder staet bekend als Willem de Zweyger. Helaasch is het voornameleyk den burger, die het zweygen wordt toegedaan”.

Berigten uit den Gewesten

 • Prof E. Engelen Prof E. Engelen  says:

  Ick doe mee! Hasta La Victoria Siempre!

 • Balthazar G. Balthazar G.  says:

  Zo den hooghe heeren loopen op den saecke vooruyt! Is den bevolkinghe der Gewesten al geheurd over den afsplitsing van den Hispanje? Laet U sich niet leyden door den ketterse sentimenten ener klwyne troep beeldenstormers!

 • Auke Aylva Auke Aylva  says:

  @Balthazar Ghy ellendighe verraeder, heeft den volckschstemme niet allanghe van sich heuren laeten? Als by ene monde spraeke zy. Den heer Baudet mischt dan oock den plancke alsch hy meent dat ener Unie niet slaghen zal.

 • Sjaak ter Jajum Sjaak ter Jajum  says:

  Eensch, eensch, eensch! Laeten wy onsch eerscht verheughen in onze verschillen, alvoorensch wy toegeven aan den unitaire grillen en ter ziele gaen aen interne geschillen.

 • Sjaak ter Jajum Sjaak ter Jajum  says:

  Boovendyn salle ik nimmer vreedsaeme in ener Unie met ener Rotterdammer, ofte Utrechtenaer woonen

 • Heer van Amerongen Heer van Amerongen  says:

  Den Aanval op Holland is ene slinksche poghing der lobbyisten en compagnies die het op een unitaire wereld veurzien hebben! Lette u maer op, eerscht den Nederlanden, vervolghens den continent en sy sullen niet slaepen ende ruschten alveurens den ganse wereld aan hunner voeten light.

 • Robian van der Fabeecke Robian van der Fabeecke  says:

  Neerlandofiel = Germanofiel, veur een waerlycke Unie diene wy slegts over den ooschtgrenze te staren: ener gekozen ceyser alschoock ene lappendeken aan gebruycken, taelen ende ghewoonten!

Den berigte is 435 jaren oud. Reageren is niet meer mogelyk.