Opinie: Vereenigde Nederlanden leidt tot onvoortvarend en traagh bestuur

Dacht men dat ze in Utrecht pleitten voor overzichtelyke bestuursinrichting: één ende enckel soerverein vorst? Want, samen stercker? Welneen, men komt tot ene bontgenootschap van Staten! Noemt se Den Vereenigden Nederlanden! Dan rijst toch den staatsrechtelycke vraag: wie is hier dan soeverein? Den Staten-Generaal of den Gewestelyke Staten? Daar is men in het bisdom Utrecht nog niet over uit kunnen komen. Als het den Gewestelyke Staten zouden wezen, dan is by belangryke kwesties ter Staten-Generaal algehele eenstemmigheid vereischt. Dan brengt ieder Gewest by den Algemene vergadering slechts één stem uit: den Statenleden stemmen op lastgeving van hun Gewestelyke Staten, daar zy soeverein aan de Staten-Generaal zyn. Volgt ghy het nog?

En awel, wat is dan het gevaar? Onvoortvarend, traag bestuur! Daar men als zynde Gedupeerd Statenlid bij onvoorziende kwesties niet weet wat te stemmen, dient men terugh te gaan naar zijn Gewest, voor ruggespraak met den lastgevers! Koetsen ende paarden ryden uit, stemming wordt wedermaal vooruitgeschoven. En geheimhouding van zaken? Ach Swyght! Eenieder die wilde horen mocht over den kwestie weten.

Men ziet heil in een grotere rol voor den Raad van State, waar by meerderheid van stemmen wordt besloten. Daar zy niet het gewestelyk belang dienen, maar het Nederlandsch belang, zal besluitvorming spoediger gaan en meer discreet. Maar men zegt landsbelang te dienen, men dient daar enckel ende allene den rijke Hollandse zaak!

Ay en wee, wat zal het scheelen, driehonderden jaren verder. Wanneer correspondentie ten werelds wydse vele malen vlugger gaat en alreeds in galopgang niet by te houden is, de postduiven de lucht trotseren met enen snelheid als van vallende sterrekes. Dan zal een eerlycke statenbond wel mogelyck weesen. Tot dien tyd dienen wy enckel en de allene den Hollandse zaak. Uit Landsbelang.

Berigten uit den Gewesten

 • Diederick van Coehoorn Diederick van Coehoorn  says:

  Aen mijne hoela, men segt te verenighen, maer ick sie edoch nie wat daerbei ten winnen valle

 • Jan Pietserszoon Coen Jan Pietserszoon Coen  says:

  Dese project is er ene van groote moet ende insichte!

 • Heer van Amerongen Heer van Amerongen  says:

  Men praet selden over den costen veur den burgher in deze… Also lykt het my veurdenhanden lighen dat den werckman veur den eurlog opdraait: met syne sweet, syne bloet en nu oock syne buidel!

 • Reinhart Bernaerschz den Daemen Reinhart Bernaerschz den Daemen  says:

  Waarom in een tyd van zoveel onrusten zo een verandering doorvoeren? Ick zeg u één ding: haestighe spoed is zelden goed…

 • Pieter Klaesz Pieter Klaesz  says:

  Net nu we van de Spaansche overheersing zyn verlost staan daar alweer Hollanders klaar om de het onderdrukken over te nemen. Eigen gewest eerst!!

 • Robian van der Fabeecke Robian van der Fabeecke  says:

  Alsch men luystert naer wat het vol zoude wenschen dan souden den heeren niet so vele lullen alswel dat sy dan poetschen soude

 • Erica Verweyde Erica Verweyde  says:

  Den burghers eischen den rechte te seghen; den grenzen seinde berykt sowelle binnen alste buyten!

Den berigte is 435 jaren oud. Reageren is niet meer mogelyk.