Federaal Manifest

Waarde landgenoten!

Allen degene die dit zien ofte horen lezen, saluut.

Een spook waart door de Nederlanden, een spook van twijfel, een spook van verdeeldheid dat wiggen slaat tussen alles wat Nederlands was, is en zal zijn. Dit spook van provinciale soevereiniteit heeft zijn kans gehad en kijk waar het ons bracht. De nieuwe tijd begint vandaag. Wij roepen op tot eenheid!

Sinds onze edelen in 1566 hun smeekschrift aanboden aan landvoogdes Marghareta kent men hier geen echte eenheid meer. De staten kwamen weliswaar overeen om elkaar met lijf en goed bij te staan om de Spanjaarden en andere vreemde naties en hun aanhang uit deze landen te verdrijven, maar verder dan een losse politieke Unie kwamen we niet.

Het oude instituut der Staten Generaal, waarin vertegenwoordigers van onze zeventien provincies zetelen, is al jaren niet meer bijeen geweest. Sinds de dagen van Filips de Schone, de grootvader van onze koning Filips II, onderhandelt men liever bilateraal, waardoor iedere potentaat ons tegen onszelf uit kan spelen.

Door deze verscheurdheid lijden alle burgers, boeren en buitenlui in de Nederlanden nu onder het Paapse juk van de Heilige Inquisitie, de IJzeren Vuist van Alva en zijn Tiende Penning. Maar het is gemakkelijk om de vinger te wijzen naar wat mis is. Het is eenvoudig om de beelden uit de kerken te slepen en de kloosters te verbranden. Te eenvoudig naar onze smaak. Wij kijken liever vooruit en zien een glorieuze, Gouden, toekomst over de horizon. Afbraak en vernietiging kunnen ons niet behoeden, laat staan dat wij ermee kunnen groeien.

Het schild en het vertrouwen, dat ons kan beschermen, waarop wij kunnen bouwen en waarmee wij de tirannie zullen verdrijven, waarde landgenoten, dat is de Federale Unie. Als liefde met trouw door eendracht de zeventien landen samenbindt, dan zullen wij zegenvieren.

Wij staan voor een volwaardige en transparante politieke Unie der Vereenigde Nederlanden met verdergaande bevoegdheden voor defensie, financiën en buitenlandse politiek. Verregaande bevoegdheden vragen echter ook verregaande transparantie en controle.

Wij vinden de tijd rijp voor eenheid in de Lage Landen. Van de Zuidelijke Gewesten tot het hoge Noorden, van Holland tot Gelre, samen staan we sterk tegen Hispanje en gaan we gouden eeuwen tegemoet!

Was getekend,

De Jonge Democraeten, 1 April 1579.

Lees het complete plan van de Jonge Democraeten!

Berigten uit den Gewesten

 • Diederick van Coehoorn Diederick van Coehoorn  says:

  En dan de ryckdommen waar wy jaren hard voor gewerkt hebben delen met die armen in Drenthe zeker?! De vereeniging der gewesten zou een historische vergissing van formaat zyn.

 • Balthasar van Haarlem Balthasar van Haarlem  says:

  Samenwercking tussen gewesten levert niets dan meer regenten op. Een smerige troef van den hooghe heeren uit Holland om meer banen voor zichzelve te creeëren!!! Ziet hier den heeren al den studyen van hunner kinderen sponseren…’

 • Stefan den Koninghe Stefan den Koninghe  says:

  Samen staan we sterck! Met de Vereenigde Nederlanden helpen wij elckaar vooruit!

 • Wytse Moylant Wytse Moylant  says:

  Uitmuntend plan: alleen op deze wyze zullen we stand houden in de wereld van grote ryken! Met gebundelde krachten profiteeren we van elckaar en hebben we werkelijk iets te zeggen tegen Hispanje ende Francrycke. Enne onsere coopluysbelanghen beveilighen!

 • Rodert Elckman Rodert Elckman  says:

  Den Hollandsch bankroet knap beschreeven! Als den Spanjaarden coomen zal den schatkist egter leegh blijken!

 • @baudet @baudet  says:

  Deeze minachtyng naar den eigen Gewestelyke identiteyt van de Jonghe Deemocraeten is bespotteleyk. Je reynste OIKOFOBIE!!!11 Leest allen meyn voorstel tot ene volksraadpleeging.

 • Nicolyne Hildebrandt Nicolyne Hildebrandt  says:

  Laet my u vraegen of ghy ene humorist zijt? Ick kryghe hier sterck het ghevoel met Humoristen van doen te hebben…

Den berigte is 435 jaren oud. Reageren is niet meer mogelyk.